Algemene voorwaarden

De vzw Interparochieel secretariaat - de 3 leliën is eigenaar van de website - incl webshop

Op alle bestellingen via www.de3leliën.be  zijn onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.
Wanneer de klant zijn of haar online-bestelling bevestigt, is een akkoordverklaring met onze Algemene Voorwaarden een feit.

De prijzen vermeld op www.de3leliën.be zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.
De verkoper behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

Nadat de klant de bestelling bevestigt en verzonden heeft, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling.Van zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, maken wij uw pakje klaar - bijgevoegd een factuur als voldaan.  De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en de verkoper op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken. Foutieve informatie waardoor een vlotte levering in het gedrang komt, is de verantwoordelijkheid van de koper. Als een pakket voor de tweede keer verzonden moet worden, doordat de koper een fout in het adres maakte, zijn de kosten van deze extra verzending(en) voor rekening van de koper. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn of haar paswoord vertrouwelijk te houden om misbruik te voorkomen.

Betalingen gebeuren volgens de aangegeven weg

De bestelling wordt verstuurd nadat de verkoper de betaling ontvangen heeft. De verkoper streeft ernaar alle pakketten te verzenden binnen de drie werkdagen na ontvangst van betaling.
Alle pakketten worden verstuurd en afgeleverd door BPost. Bpost komt op woensdag en vrijdag de pakjes afhalen. Als u afwezig bent bij het leveren van uw pâkje, wordt hiervan een melding in de brievenbus nagelaten. Met dit briefje kan u het pakket afhalen in het vermelde postkantoor of postpunt. De klant is zelf verantwoordelijk om dit pakje binnen de vermelde tijd af te halen. Als dit niet gebeurde binnen de vermelde periode, wordt het pakket naar de verkoper teruggestuurd. De kosten voor het opnieuw opsturen van uw pakket, zijn voor rekening van de klant.

De verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De klant is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder zijnde Bpost.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Bpost. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met Bpost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

Aangekochtte goederen kunnen niet geruild of teruggezonden worden. De producten laten niet toe om een paar dagen in het bezit te zijn van een klant ( voorbeeld een boek lezen gedurende 3 dagen ) en dan terug te zenden.

De klant onderzoekt na ontvangst binnen een redelijke termijn of de goederen geen zichtbaar gebrek vertonen en of de goederen conform zijn bestelling geleverd werden.
Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 kalenderdagen na levering vermeld te worden per aangetekend schrijven of per e-mail op straffe van verval.
De klant verbindt er zich eveneens toe het gebrekkige product binnen de 7 kalenderdagen terug te sturen naar de verkoper op het bovenvermelde retouradres. De kosten voor terugzending zijn in alle gevallen voor rekening van de klant.
In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid voor de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

De site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van de verkoper. De verkoper stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

Ingeval van eventuele betwistingen is het Belgische recht van toepassing en is enkel onze juridische raadgever en de rechtbank te Antwerpen de bevoegde instantie

Blijf op de hoogte van onze nieuwste aanwinsten!